Plastens Hus

Nordens enda plastmuséum. Vi berättar om plastens utveckling

Föreningen
Plastens Hus i Perstorp
Hässleholmsvägen 6
284 34 Perstorp

 

Tfn 0435 39303
Org nr 802428-1076
BG 5614-3373

 

© 2009-2018 Plastens Hus
info@plastenshus.se
webmaster@plastenshus.se
 

GDPR - Hur vi värnar om din integritet.
 

FB

Stadgar

Plastens Hus i Perstorp

Innehållsförteckning
 

§ 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär
§ 2 Ändamål
§ 3 Verksamhet
§ 4 Organisation
§ 5 Medlemsmöten
§ 6 Medlemskap
§ 7 Avgifter
§ 8 Lokalt samarbete
§ 9 Bildandet av särskilda associationer
§ 10 Ordinarie årsmöte
§ 11 Extra årsmöte
§ 12 Styrelse
§ 13 Räkenskaper och revision
§ 14 Stadgeändring
§ 15 Upplösning av föreningen
 

§ 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär

Föreningens namn är Plastens Hus i Perstorp. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av § 2, Föreningens ändamål.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen Plastens Hus ändamål är att med utgångspunkt i plastens historia i Perstorp på ett populärt och informativt sätt belysa plastens och plastprodukternas växande betydelse i det svenska samhället. Föreningen syftar till att öka intresset för naturvetenskap hos barn och ungdomar, för en bred allmänhet berätta hur plasten vuxit fram och medverkat till att forma mycket av vårt samhälle och moderna livsstilar samt stärka orten Perstorps identitet.

§ 3 Föreningens verksamhet

Föreningen förvaltar och driver Plastens Hus i Perstorp, där såväl permanenta, som tillfälliga utställningar, arrangemang och andra aktiviteter på temat plast och plastkultur anordnas, samt genomför med detta ändamål förenliga verksamheter såsom inköp av utställningsföremål, utgivning av informationsmaterial och drift av museishop.

§ 4 Föreningens organisation

4.1

Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens ändamål och verksamhet.

4.2

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.

§ 5 Medlemsmöten

Som ett inslag i föreningens verksamhet kan vid behov medlemmarna kallas till möte som behandlar angelägna frågor. Vid sådana möten kan även interna föreningsangelägenheter diskuteras och beslut i dessa fattas, under förutsättning att de ärenden som ska behandlas har angivits i den kallelse som ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

§ 6 Medlemskap

6.1

Person som vill verka för föreningens ändamål och som vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts.

6.2

Fysisk eller juridisk person som vill stödja föreningens verksamhet genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem. Eventuella förmåner till stödjande medlemmar beslutar styrelsen om.

6.3

Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

§ 7 Avgifter

7.1

Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.

7.2

Medlem som ej erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av föreningens styrelse.

§ 8 Lokalt samarbete

Föreningen kan inträda som medlem i sådana sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak. Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av föreningens styrelse, som också beslutar om föreningens representation.

§ 9 Bildandet av särskilda associationer

För ändamål som gagnar föreningens intressen kan årsmötet besluta om bildandet av särskilda associationer, såsom aktiebolag, ekonomisk förening, stiftelse ideell förening eller annat. Sådana beslut kan även gälla förvärv av aktier och andelar.

§ 10 Ordinarie årsmöte

10.1

Årsmöte med föreningen ska hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

10.2

Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. Stödjande medlem har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.3

Kallelse till årsmöte sker genom kallelse på föreningens hemsida, via mail och på sociala medier senast tre veckor för mötet.

10.4

Medlem som så begär ska senast två veckor före årsmötet få årsmöteshandlingarna sig tillsända.

10.5

Årsmötet utser för nästkommande verksamhetsår en valberedning om högst fem ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande.

10.6

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
b. Val av årsmötesfunktionärer:
 • mötesordförande
 • mötessekreterare
 • två protokolljusterare och tillika rösträknare
c. Fastställande av dagordning
d. Årsredovisning
 • verksamhetsberättelse
 • bokslut
 • fastställande av resultat- och balansräkningarna
 • föredragning av revisorernas berättelse
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
e. Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt av andra ersättningar
f. Val av:
 • ordförande för nästkommande verksamhetsår
 • ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
 • ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren
 • två revisorer för nästkommande två verksamhetsår
 • en revissorssupplent för nästkommande två verksamhetsår
 • valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande
g. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
h. Fastställande av avgifter till föreningen
Fråga utöver dem som återfinnes på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning, d.v.s. övriga frågor, får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får ej fattas i sådana frågor.

10.7

Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

10.8

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§ 11 Extra årsmöte

11.1

Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

11.2

Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötets hållande.

11.3

Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning, som tillställes medlemmarna i samband med kallelsen.

11.4

Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 12

Föreningens styrelse

12.1

Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

12.2

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.
Härutöver åligger det styrelsen att
 • fastställa delegationsordning avseende styrelse och arbetsutskott samt i förekommande fall för anställd personal
 • såsom arbetsgivare svara för verksamheten vid Plastens Hus, vilket bland annat innebär ansvar för att verksamheten vid detta bedrivs med effektivitet, med en god personalpolitik och med iakttagande av de lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden.
 • svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel

12.3

Föreningens styrelse bör förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan, minst för framförliggande räkenskapsår. Föreningens styrelse bör vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

12.4

Föreningens styrelse ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och minst fyra övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Antalet ersättare ska vara minst två. Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter, ersättare, revisor och revisorsersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter för närstående organisationer, företag och myndigheter. Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden.

12.5

Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

12.6

Föreningens styrelse beslutar om ersättarnas deltagande i sammanträden, dock skall ersättare alltid inkallas till tjänstgöring när ordinarie ledamot har förfall.

12.7

Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot, ersättare i föreningens styrelse, revisor eller ledamot av föreningens valberedning.

12.8

Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.

12.9

Föreningens styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt en av styrelsen fastställd delegationsordning. Antalet ledamöter i arbetsutskottet ska utgöra mindre än hälften av antalet ledamöter i styrelsen. Styrelsen kan härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen liksom arbetsgrupper och dylikt.

12.11

Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår. Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde ska utsändas senast en vecka i förväg. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

12.12

Föreningens firma tecknas dels av hela styrelsen, dels av två personer i föreningen utsedda av styrelsen. Av föreningen anställd personal kan inte ensamma teckna firman. Teckningen av föreningens postgiro- och bankärenden görs av ordföranden och kassören, var för sig. Utgift överstigande 20 000 kronor skall beslutas av styrelsen före verkställandet. I undantagsfall kan ordföranden, kassören och sekreteraren i förening besluta om större utgifter om det är av nöden tvunget och styrelsen inte kan samlas inom rimlig tid.

12.13

Av föreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§ 13 Räkenskaper och revision

13.1

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

13.2

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer med en ersättare.

13.4

Styrelsen ska senast den 15 mars till revisorn överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

13.5

Revisorn ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger denne att senast den 1 april till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§ 14 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster. Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav att årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse.

§ 15 Upplösning

15.1

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

15.2

Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till kulturinstitution som har förutsättningar att bevara tillgångarna eller, om sådan saknas, till Perstorps kommun. Föreningens arkivalier överlämnas till arkiv så nära Perstorp som möjligt.